قــــلــــب شــــیــــشــــه ای

مــنـ بــهـ خــاکــســتــر نــشــیــنــیـ عــادتـ دیــریــنــهـ دارمـ

سلام دوستان خوش اومدید به وبلاگ خودتون

یکشنبه ششم مرداد 1392| 14:34 |وحـــــیـــــد| |

|________________________┍──────────────┤

 

رفتم پیش طبیبی  از شدت طب گفتم بیماری عشق را چه بایدکرد

گفت شش6 بوسه از یک لب

دوتا صبح                     دوتا ظهر                       دوتا شب

یکشنبه بیست و سوم تیر 1392| 10:35 |وحـــــیـــــد| |

|________________________┍──────────────┤

 

وقتی گل دان شکست مادرم گفت حیف بود
         پدرم گفت  قشنگ بود
                           خواهرم گفت مال من بود
                                        برادرم گفت گران بود
مادر بزرگم گفت دوستش داشتم

                          اما وقتی دلم شکست کسی حتی آه هم نگفت...

شنبه بیست و دوم تیر 1392| 6:55 |وحـــــیـــــد| |

|________________________┍──────────────┤

 

خدایا من در این کلبه ی درویشی ام چیزی دارم

که تو در عالم هستی نداری

 من چون تویی دارم تو چون خودی  نداری

شنبه بیست و دوم تیر 1392| 6:46 |وحـــــیـــــد| |

|________________________┍──────────────┤

 

در این دنیا نکردم هیچ گناهی

فقط کردم به چشمانت نگاهی 

اگر این کار  من  دارد  گناهی

مجازاتم  بکن  غیر  از  جدایی

جمعه بیست و یکم تیر 1392| 16:53 |وحـــــیـــــد| |

|________________________┍──────────────┤

 یـادت بـاشـد دلـت كـه شـكـسـت ، سـرت را بـالا بـگـیـری...


تـلافـی نـكـن ، فـریـاد نـزن ، شـرمـگـیـن نـبـاش


دل شـكـسـتـه ، گـوشـه هـایـش تـیـز اسـت


مـبـادا دل و دسـت آدمـی كـه روزی


دلـدارت بـود ، زخـمـی كـنـی بـه كـیـن


مـبـادا كـه فـرامـوش كـنـی،روزی شـادیـش آرزویـت بـود
ایــن وبــلاگــو تــقــدیــم مــیــکــنــم بــه داداشــم


کـــه خـــیـــلـــی هـــم دوســــش دارم


امـیـدوارم خـوشـت بـیـاد نـفـسـم


مــواظــب خــودت بــاش


حــــلالــــم کــــن


پنجشنبه بیستم تیر 1392| 6:57 |وحـــــیـــــد| |

|________________________┍──────────────┤